Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
losyabsolwentow.edu.pl_banner_960x150.jpg
Strona główna>Uniwersytet Zielonogórski>Bezpieczeństwo narodowe
Uniwersytet Zielonogórski

Dane kontaktowe

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 683282000, 683283000
faks: 683270735
e-mail: A.Laszczowska@adm.uz.zgora.pl
http://www.uz.zgora.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Zielonogórski

Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe

 

 

Rodzaj studiów

Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • nowoczesne systemy informacyjne w bezpieczeństwie,
 • zarządzanie kryzysowe.

 

Katalog przedmiotów


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:

 • posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną (lub zespołową) pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów,
 • potrafi organizować i koordynować pracę służby BHP oraz budować system ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,
 • umie rozpoznawać czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy,
 • posiada umiejętność oceniania ryzyka zawodowego,
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu regulacji prawnych ochrony pracy, psychologii pracy i organizacji, psychologii zagrożeń, socjologii, historii i geografii bezpieczeństwa, środowiskowych systemów bezpieczeństwa,
 • zna prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz strategie bezpieczeństwa narodowego,
 • potrafi prowadzić badania z zakresu bezpieczeństwa i wie jak upowszechniać ich rezultaty,
 • jest zdolny do rozpoznawania zagrożeń i umie reagować oraz zarządzać logistycznie w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Specjalność: bezpieczeństwo publiczne

Absolwent tej specjalności;

 • zna istotę kierowania i dowodzenia, funkcje i style, potrafi porównać i ocenić kierowanie i dowodzenie,
 • posiada teoretyczne podstawy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań,
 • identyfikuje struktury i procedury dowodzenia, potrafi wykorzystywać techniczne środki dowodzenia, w tym narzędzia informatycznego wspomagania procesów dowodzenia,
 • posiada intuicję w procesie podejmowania decyzji i prezentuje nowe spojrzenia na przywództwo,
 • zna zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zagrożenia występujące podczas sytuacji kryzysowych,
 • posiada specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • potrafi scharakteryzować istniejący obieg informacji oraz umie kreować kontakty z mediami,
 • zna zadania wynikajcie ze zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności oraz ochrony obrony cywilnej,
 • rozumie ideę społeczeństwa obywatelskiego; posiada kompetencje w identyfikowaniu organizacji pozarządowych, definiowaniu potencjału i roli organizacji pozarządowych w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa oraz uczestniczeniu we współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność ta obejmuje m.in. przedmioty:

 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa,
 • Kierowanie i dowodzenie w systemach bezpieczeństwa,
 • Informatyka w bezpieczeństwie publicznym,
 • Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach UE,
 • Negocjacje i podejmowanie decyzji,
 • Etyka zawodowa pracownika służb bezpieczeństwa publicznego.

   

Specjalność: nowoczesne systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Absolwent tej specjalności:

 • potrafi przygotowywać i realizować promocję i sprzedaż produktów związanych z technologiami satelitarnymi, które wykorzystywane są w takich dziedzinach jak: telekomunikacja, meteorologia, wojskowość, zarządzanie kryzysowe.
 • posiada wiedzę w zakresie: dokonywania pomiarów GNSS w geodezji i nawigacji, pozyskiwania danych obrazowych i metod przetwarzania zdjęć satelitarnych, stosowania fotogrametrii i teledetekcji, potrafi wyznaczać pozycje z wykorzystaniem metod satelitarnych, georeferencji obrazów lotniczych i satelitarnych,
 • umie zarządzać projektami technologicznymi związanymi z sektorem hi-tech
 • posiada specjalistyczną wiedzę, którą będzie wykorzystywał w działaniach marketingowych służących kreowaniu rynku dla cywilnych zastosowań technologii kosmicznych,
 • jest przygotowany do pracy na następujących stanowiskach:
  • Specjalista ds. marketingu w firmach sektora badań kosmosu, satelitarnych, w zakresie rozwoju rynków handlowych i usługowych;
  • Brand & Sales Manager w firmach z obszaru telekomunikacja, meteorologia, wojskowość;
  • Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych;
  • Account Manager w zespołach przygotowujących projekty marketingowe produktów z branży technologii kosmicznych;
  • Przedstawiciel handlowy organizacji i przedsiębiorstw z branży technologii kosmicznych,
  • Specjalista ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw z branży technologii kosmicznych,
  • Analityk rynkowy w agencjach badań kosmicznych.

specjalność ta obejmuje m.in. przedmioty:

 • Operacyjne systemy satelitarne,
 • Interfejsy informacji,
 • Inżynieria wiedzy,
 • Technologie GPS,
 • Globalne społeczeństwo informacyjne.

 

Specjalność: zarządzanie kryzysowe

Absolwent tej specjalności:

 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad organizacji administracji publicznej w Polsce, rozpoznaje rodzaje administracji na poszczególnych szczeblach organizacji państwa, kompetencje i zadania administracji rządowej i samorządowej oraz administracji specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego,
 • posiada wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym w odniesieniu do współczesnych zagrożeń, o prawnych podstawach i organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów logistycznych,
 • potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację,
 • zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP,
 • wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa oraz siecioterroryzmu,
 • korzysta z informatycznych narządzi wspomagania procesów informatyczno – decyzyjnych,
 • zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE, trendy cywilizacyjne w aspekcie problematyki bezpieczeństwa świata początku XXI wieku,
 • umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski,
 • identyfikuje obszary ryzyka w systemach bezpieczeństwa, biegle posługuje się terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem, stosuje metody klasyfikacji i ewaluacji ryzyka, analizuje efekty materialnych i niematerialnych skutków wystąpienia ryzyka, tworzy scenariusze awaryjne w przypadku wystąpienia ryzyka.

Plan studiów na tej specjalności obejmuje m.in. przedmioty:

 • Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Logistyka,
 • Społeczeństwo informacyjne,
 • Strategie i doktryny militarne,
 • Wspomaganie informacyjno-decyzyjne,
 • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

 

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje

Strona internetowa wydziału: www.wez.uz.zgora.pl